Boekrecensie: Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg en jggz

Samen van vraag naar plan

door VGCt
6 minuten leestijd

Dit boek is een vernieuwde uitgave van de eerder verschenen versie uit 2011 en heeft naast een inhoudelijke update ook een zeer aantrekkelijke uiterlijke make-over gekregen met veel handige extra’s. Het is geschreven voor professionals die werken met kinderen en jongeren met psychische en/of opvoedproblemen in zorg en onderwijs. Doel van de schrijvers is om kennis en vaardigheden in diagnostische besluitvorming te bevorderen door een handelingsgerichte visie en dito kader te beschrijven voor toepassing in psychodiagnostisch onderzoek, overleg en beleidsvorming. Het boek biedt een complete methodische handreiking aan voor diagnostiek, vanaf het eerste aanmeldmoment tot en met de uiteindelijke verslaglegging van een afgerond en besproken psychologisch onderzoek. Het is zowel geschikt als introductie tot handelingsgerichte diagnostiek (HGD) als dat het actualisatie en verdieping biedt voor diegenen die er al mee bekend zijn.

HGD gaat inhoudelijk uit van zeven uitgangspunten: doelgericht werken, vanuit een transactioneel kader, met een focus op behoeften van kind en opvoeders, met aandacht voor positieve en beschermende factoren, gericht op samenwerking met het kind en diens systeem en tot slot de uitvoering hiervan op een systematische en transparante wijze. Deze inhoudelijke pijlers beïnvloeden alle relevante diagnostische overwegingen en de attitude van samenwerking en lopen consistent als een rode draad door het hele boek heen (ook zelfs terugkomend in rapportage en multidisciplinair overleg). De uitvoering van HGD bestaat uit vijf fases (intake, strategie, onderzoek, integratie & aanbeveling en advies). Deze stappen worden zorgvuldig theoretisch ingekaderd en concreet uitgewerkt met sprekende en diverse voorbeelden uit de praktijk van jeugdzorg en onderwijs. Er is hierbij aandacht voor veelvoorkomende valkuilen in diagnostische besluitvorming. Ten opzichte van de vorige uitgave is de nadruk op de therapeutische waarde van diagnostiek aangescherpt, waarmee bedoeld wordt dat diagnostisch onderzoek het effect van een interventie kan hebben wanneer de resultaten door actieve samenwerking tot stand gekomen zijn en tot gezamenlijk gedragen inzichten en oplossingen leidt. Hierin kan de sterke vergelijking met de uitgangspunten en handelingswijze van therapeutisch psychologisch onderzoek (TPO) bij jeugdigen en volwassenen getrokken worden. Ook besteden de schrijvers in deze uitgave een apart hoofdstuk aan hun visie op het labelen/classificeren van kinderen en jongeren met aandacht voor de te overwegen voordelen en nadelen. Handig is tevens dat er van allerlei schema’s en overzichten digitale versies zijn gemaakt die je kan downloaden.

Het is de schrijvers opnieuw gelukt om een boek te schrijven over methodische diagnostiek dat uitstekend onderbouwd is, houvast geeft én inspireert. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek zal bijdragen aan kwalitatief betere diagnostische besluitvorming en zodoende voor cliënten en hun systeem tot een grotere (therapeutische) meerwaarde zal leiden. Het is voelbaar dat de schrijvers hier hun missie van hebben gemaakt en diagnostici de bagage willen meegeven om een betere hulpverlener in bredere zin te worden. Gezien de achtergrond van de schrijvers is het logisch dat dit boek zich beperkt tot de jeugdzorg en het onderwijs, wat meteen ook aangeeft dat de zorg voor kinderen/jongeren versus volwassenen zich vaak helaas in gescheiden werelden afspelen. HGD is als visie en methodiek voor systematische diagnostische besluitvorming namelijk doelgroep- en leeftijdsoverstijgend. Sterker nog, wanneer dit als lesmateriaal standaard in opleidingen voor kind & jeugd én voor volwassenen & ouderen zou aangeboden worden, dan kunnen we in de Nederlandse GGZ echt een belangrijke en brede verbeterslag maken qua kwaliteit en uniformiteit van werken, met behoud van een ieders eigen inbreng en afgestemd op de eigen hulpvrager. Wie pakt de handschoen op en gaat aan de slag met HGD bij volwassenen?

Score

Over de recensent

Perlita Marti is GZ-psycholoog, supervisor en docent VGCt in eigen praktijk.

Informatie

Titel:
Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg en jggz.

Auteur/Redactie:
Noëlle Pameijer, Arga Kramer en Nina Draaisma

Uitgever:
ACCO learn

ISBN:
9789033485718

Onderwerp:
Methodische diagnostiek

Doelgroep:
Professionals in de jeugdzorg en JGGZ

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou