Generieke module Psychotherapie een feit

Duidelijkheid over wat psychotherapie is

door VGCt
3 minuten leestijd

Op 28 februari 2019 is de generieke module Psychotherapie door het AKWA gepubliceerd. De VGCt was samen met de NVP opdrachtnemer van deze module. De tekst is tot stand gekomen door uitwisseling tussen vertegenwoordigers van beroepsgroepen, methodische verenigingen en patiëntenorganisaties en geeft duidelijkheid aan patiënten en professionals over wat psychotherapie is en welke professionals zijn opgeleid om psychotherapie te geven. De module bevat tevens een aantal discussiepunten die van belang zijn voor een gedegen kwaliteit van psychotherapie.

Psychotherapie

De definitie van psychotherapie die de module hanteert is kenmerkend voor het brede werkveld waarin psychotherapeuten navigeren:

‘Psychotherapie is het brede theoretische, wetenschappelijke en praktische kennisdomein dat er op gericht is om symptoomverlichting en persoonlijkheidsverandering te bieden, om toekomstige symptomatische episodes te beperken, de kwaliteit van leven te verbeteren, het adaptieve functioneren in werk, opleiding en relaties te bevorderen en om de kans op gezonde levensbeslissingen te doen toenemen en andere voordelen te bieden door de hechte samenwerking tussen de patiënt en de psychotherapeut/behandelaar.’

Psychotherapie is dan ook een verzameling van behandelvormen voor uiteenlopende problemen. De generieke module beschrijft daarom aan welke kwaliteitscriteria de inhoud en organisatie van psychotherapie moet voldoen, maar niet welke psychotherapeutische behandeling het meest geëigend is in specifieke situaties. Hiervoor zijn de specifieke zorgstandaarden.

Patiëntenperspectief centraal

Het perspectief van de patiënt is een belangrijk uitgangspunt geweest in de ontwikkeling van de module. Zo zijn patiëntervaringen in kaart gebracht en is bij verschillende patiëntenverenigingen geïnventariseerd wat hun standpunten zijn. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een zestiental kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van patiënten.

Hiaten in wet- en regelgeving

Ook de bevoegd- en bekwaamheden waren een belangrijk uitgangspunt. Dat bleek echter ingewikkeld, omdat wet- en regelgeving met betrekking tot psychotherapie hiaten vertoont. Hoewel Psychotherapeut een beschermde titel is, is psychotherapie geen voorbehouden handeling. Deze discrepantie roept vragen op rondom bevoegd- en bekwaamheid. Uiteindelijk is echter geconcludeerd dat de module niet het instrument is om dergelijke vragen te beantwoorden.

Ontwikkelagenda

De generieke module is voorzien van een ontwikkelagenda waarin voorwaarden zijn opgenomen die van belang zijn voor het bevorderen en borgen van goede kwaliteit van Psychotherapie. Deze voorwaarden betreffen de aanscherping van het onderscheid tussen psychotherapeutische behandelingen, psychotherapeutische deeltechnieken en psychologische behandelingen, het realiseren van een samenhangende beroepen- en opleidingsstructuur (reeds gestart door de beroepsverenigingen) en uniformering van registers.

Bron: https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/psychotherapie/inleiding

Verdere informatie: https://akwaggz.nl/generieke-module-psychotherapie-geeft-duidelijkheid/

Misschien ook interessant voor jou