Boekrecensie: Toegepaste Schematherapie bij kinderen en adolescenten

door VGCt
6 minuten leestijd

Schematherapie is aanvankelijk ontwikkeld voor volwassenen die door een tekort in de basisbehoeften in de vroegkinderlijke ontwikkeling, disfunctionele gedachten over zichzelf en de wereld om hen heen hebben ontwikkeld (schema’s), zich uitend in gemoedstoestanden en onaangepaste copingstrategieën. Met het boek ‘Toegepaste Schematherapie bij kinderen en adolescenten’ wordt beschreven hoe schematherapie ook bij kinderen en jeugdigen kan worden toegepast, en hoe het omringend (steun)systeem daarbij betrokken kan worden.

Inhoud

Na een korte toelichting wat schematherapie inhoudt, wordt in verschillende hoofdstukken beschreven wat indicaties zijn voor het inzetten van schematherapie, op welke wijze vormgegeven kan worden aan het diagnostisch proces en hoe het behandelproces er uit kan zien. De auteurs doen daarbij suggesties op welke wijze het taalgebruik en oefeningen kunnen worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau zal de nadruk meer of minder liggen op cognitieve technieken en wordt gebruikgemaakt van ondersteunende materialen. Het gebruik van casuïstiek en voorbeelden maakt één en ander in de praktijk zichtbaar.

Naast de toepasbaarheid van schematherapie zowel individueel als in groepsverband, klinisch en poliklinisch, wordt uitgewerkt hoe je schematherapie kunt inpassen in de behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook staan de auteurs stil bij de wijze waarop de  therapie verankerd kan worden in het therapeutisch klimaat in de behandelgroep. Ze houden daarbij een pleidooi voor het inzetten van vaktherapie binnen het therapeutisch proces, ten einde nog beter aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en de wijze waarop het kind uiting kan geven aan hetgeen het voelt.

De laatste hoofdstukken gaan expliciet in op de wijze waarop het omringend steunsysteem kan worden betrokken bij de behandeling. In de bijlagen zijn een aantal handige werkbladen opgenomen.

Nader onderzoek gewenst

Het boek maakt inzichtelijk dat de toepasbaarheid van schematherapie bij kinderen veelbelovend is, alhoewel nader wetenschappelijk onderzoek gewenst is. De auteurs geven daarbij duidelijk aan dat het betrekken van het omringend steunsysteem min of meer voorwaarde is voor het slagen van de therapie en voor de generalisatie naar het dagelijks leven. Ouders en anderen in het steunsysteem van het kind/ jongeren kunnen immers onbedoeld schemabevestigend reageren op hun kind, wat de ontwikkeling in de weg staat. Daarnaast is het belangrijk dat zowel ouders als het omringend (steun) systeem het kind kunnen ondersteunen in het therapeutisch proces en in kunnen spelen op hetgeen het kind nodig heeft. Mooi is de respectvolle wijze waarop gesproken wordt over ouders met het uitgangspunt dat alle ouders het beste voor hebben met hun kind, maar soms mede door eigen problematiek of achtergrond hier niet voldoende in slagen.

Conclusie

Met alle informatie is het boek een aanrader voor iedereen die werkt met kinderen, jeugdigen en hun omringend systeem bij wie schematherapie geïndiceerd is. Mocht je daar voor het eerst mee aan de slag willen is voorkennis in de vorm van een basis/vervolgcursus echter wel gewenst. Soms worden oefeningen slechts genoemd, of wordt voor een nadere toelichting verwezen naar het boek van Joan Farrel en Ida Shaw (Schematherapie in de klinische praktijk). Desalniettemin chapeau voor dit mooie naslagwerk, de heldere uitleg en demonstratie hoe een en ander aan te pakken.

Score

Over de recensent

Katinka Smits is gz-psycholoog, supervisor/leertherapeut VGCt en senior Schematherapeut. Ze heeft ruime ervaring binnen de specialistische GGZ met adolescenten en jongvolwassene met ernstige depressieve klachten vaak in combinatie met zelfbeschadigend/ suïcidaal gedrag en/ of onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Informatie

Titel:
Toegepaste Schematherapie bij kinderen en adolescenten

Auteur/Redactie:
Jeffrey Roelofs, Marjolein van Wijk-Herbrink, Mieke Boots

Uitgever:
Bohn Stafleu van Loghum

ISBN:
9789036825276 en 9789036825283 (eBook)

Onderwerp:
Schematherapie

Doelgroep:
Professionals die zich verder willen ontwikkelen in schematherapie. Enige voorkennis aangaande schematherapie is gewenst alvorens je met het boek aan de slag kunt.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou